Preservar la fertilitat: càncer i altres motius

Les tècniques de reproducció assistida permeten que una dona o un home puguin preservar la seva fertilitat en un moment donat per ser mares o pares més endavant, quan els seus ovaris ja no produeixin òvuls o aquests no siguin de suficient qualitat o els espermatozoides ja no tinguin la mobilitat desitjable per fecundar un òvul.

La preservació es pot realitzar per raons de salut o per motius personals. Mitjançant aquesta opció, persones que van a sotmetre's a un tractament mèdic agressiu com la quimioteràpia en casos de càncer, però també alguns altres de menor gravetat, els efectes secundaris de la qual poden afectar irreversiblement a la capacitat reproductora, poden reservar-se la possibilitat de ser mares o pares biològics una vegada finalitzat el tractament mèdic.

També fan ús d'aquest mètode les persones que durant la seva joventut no poden o no volen ser mares i pares, però volen ser-ho en un futur i s'estan fent majors i perdent la seva capacitat per produir òvuls o espermatozoides sans i joves. En aquest cas es tracta d'una preservació de la fertilitat sense que existeixi indicació mèdica per un problema de salut i es denomina preservació social, per motius personals o preventiva.

Aquesta tècnica també pot ajudar a persones que van a sotmetre's a una operació de canvi de sexe (la Seguretat Social està començant a rebre sol·licituds) i es plantegen ser mares o pares biològics en un futur.

La preservació de la fertilitat consisteix a guardar ovòcits o teixit ovàric –escorça ovàrica– de la dona quan està en edat fèrtil o abans de sotmetre's al tractament mèdic que la pot deixar estèril, i en el cas dels homes extreure una mostra suficient d'espermatozoides i crioconservarla, és a dir, mantenir-la congelada o vitrificada fins que la persona de la qual
procedeix el material pugui o desitgi engendrar.

Per saber més ...