Tenir fills amb parella del mateix sexe

Les tècniques de reproducció assistida fan possible que una dona tingui fills a través d'un embaràs –és a dir sense acudir a una adopció- encara que la seva parella sigui també una dona. És més, aquestes tècniques permeten que una de les dues pugui quedar embarassada de l'altra –es denomina ROPA-, ja que la reproducció assistida fa possible que una de les dues gesti un embrió fecundat amb òvuls de la parella i espermatozoides d'un donant.

A més, la legislació espanyola equipara des de 2005 els drets de la parella homosexual amb els de la parella heterosexual, almenys davant la llei. I la Llei de Reproducció Assistida vigent reconeix de forma molt clara el dret a rebre tractament de RA «amb independència de l'orientació sexual» i no esmenta en cap moment ni la necessitat de tenir parella ni que aquesta hagi de ser de diferent sexe. Això no vol dir que en totes les comunitats autònomes vagis a poder rebre un tractament de reproducció assistida en el sistema públic sense problemes perquè les interpretacions de la llei són diverses i no estan exemptes d'ideologies contràries a la llibertat sexual i altres llibertats.

En els casos de parelles de dones cal prendre especials precaucions respecte a la inscripció del nascut en el registre civil. Les dones casades podran inscriure a la criatura (no sempre sense dificultats) com a filla o fill de les dues. Les dones no casades solament podran inscriure a la criatura nascuda dels tractaments de reproducció assistida com a filla o fill de la dona gestant.  La parella de la gestant hauria d'adoptar-ho, si es produeix el matrimoni després del naixement, per tenir drets sobre ell. A excepció de Catalunya, on s'ha regulat aquest aspecte mitjançant una llei autonòmica de parelles de fet, i encara que no estiguessin casades podrien registrar la criatura com a filla de les dues i legalment així seria reconeguda.

La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida ha estat molt clara i considera que és perfectament legal i, per tant, s'ha d'autoritzar la  donació d'òvuls entre persones del mateix sexe unides tant en matrimoni com si es tracta d'una parella de fet. I així ho ha informat en un dictamen. De manera que una de les dues membres d'una parella de dones pot gestar amb òvuls de l'altra, almenys en teoria. Volem dir que és perfectament legal. Això no vol dir que no vagis a trobar problemes quan intentis que això es compleixi en el sistema sanitari públic.

D'altra banda, per evitar dificultats a l'hora d'inscriure a la nascuda o nascut com a filla/o de les dues dones que són matrimoni és recomanable comparèixer davant el Registre Civil quan es produeixi l'embaràs i abans del part per manifestar i que consti en un document oficial que una de les dues s'ha sotmès a tècniques de reproducció assistida, que com a conseqüència de les mateixes s'ha quedat embarassada i que el naixement s'espera per determinat dia. I que de tot això té coneixement el seu cònjuge i ambdues consenteixen que s'inscrigui el nascut o nascuda com a fill o filla del matrimoni.

Per formalitzar aquest tràmit és imprescindible un document de la clínica de reproducció assistida certificant que s'ha realitzat el procés amb semen de donant anònim i que constin les dades d'ambdues dones. La indicació que ha estat mitjançant donació és important perquè en el Registre Civil consti que no hi ha un pare que pugui en algun moment reclamar la paternitat de la criatura. I d'aquesta manera, també, si durant el part la gestant morís, la seva dona no tindria problemes perquè el nascut li anés reconegut com a fill encara que no ho hagi gestat.

En el cas d'un matrimoni heterosexual existeix legalment el que es denomina presumpció de paternitat, de manera que per endavant es pressuposa que el fill concebut per la dona és del marit, però en el cas de parelles de dones no existeix aquesta presumpció. Per això, entre altres raons, és molt important aquest pas de compareixença prèvia.

Una fallada lamentable en la Llei sobre Tècniques de Reproducció Humana Assistida és el que ha generat múltiples interpretacions, una situació de desemparament legal per a les parelles de les gestants i amb això per als nens i en la pràctica diferents procediments segons l'oficina registral a la qual s'acudeixi.

El procediment esmentat de compareixença prèvia figura contemplat en la Llei d'identitat de gènere i així pot manifestar-se davant el Registre si trobem dificultats o desconeixement.

Per saber més ...